وظایف و مسئولیت های پدر در تربیت فرزند

اگر پسر از مجازات پدر بترسد، چه قانون را رعایت کند، چه نکند، از نظر رشد روانی کودک باقی خواهد ماند و شکل گیری اخلاق در او، در ابتدایی ترین نوع خود، یعنی رعایت قانون از ترس مجازات باقی خواهد ماند. از آنجا که بازی نقش چشمگیر و اجتنابناپذیری در فرایند رشد کودکان و نوجوانان دارد حتی پس از هفت سالگی هم نباید به طور ناگهانی بازی را از زندگی فرزندان حذف کرد. ماهیت حضانت، حق به مفهوم حقوقی نیست، در واقع حق موضوعی است که قابل اسقاط است همچنین حق به نفع شخص است به طور مثال بنده حقی بر یک ملک دارم و میتوانم از آن اعراض کنم یا آن را اسقاط یا واگذار کنم. زمانی که این امر به صورت صحیح رخ دهد و در بازههای زمانی مناسب کودک به تفریح بپردازد شاهد خواهیم بود به صورت خود به خود یک روش درست تربیتی را دنبال کردهایم. رفتار های کودک باید حد و مرز مشخصی داشته باشد، باید کسی باشد که به کودک درست یا غلط بودن هر رفتاری را آموزش دهد و درصورتی که والدین در این مورد با یکدیگر توافق نداشته باشند، کودک دچار سردرگمی نقش والدین در تربیت فرزندان خواهد شد.

چنانچه پدر وجود نداشته باشد، اغلب احتمال ایجاد یک نوع الگوی مراقبت افراطی از سوی مادر افزایش می یابد. مسئول اصلی تربیت خانواده این است و آن چیزی که بالای سر خانواده است، قواعد اسلامی است که پدر و مادر در چارچوب آن ضوابط اسلامی تربیت کند و ولی مومنین هم اگر مطالبهای از خانواده داشته باشد، پدر مسئولیت دارد که این مطالبه را پاسخ دهد. از یک طرف قانونگذار در قانون مدنی، حق و تکلیف نگهداری، تربیت و حضانت فززندان را به پدر و مادر اعطا کرده است. اما معمولا به دلیل رابطه احساسی و غیرقابل کتمان فرزندان با مادر اولویت حضانت با اوست. اما از آنجا که بیشتر رفتار های ما به عنوان پدر و مادر به طور ناخودآگاه به الگوی ذهنی خودمان از والدین مان برمی گردد و با توجه به نقش تاریخی مادران در تربیت کودک، ناخودآگاه این مادران هستند که قدرت اصلی در پرورش کودک محسوب می شوند و پدر ها بهتر است تنها با مادران همفکری و همراهی کنند.»به عقیده دکتر سالیوان والدگری، به طور مشترک ممکن است بسیار ایده آل و مطلوب به نظر برسد اما در عمل، کار بسیار سختی است. رفتارهای اخلاقی از حدود سه سالگی به بعد آموخته می شوند و بخش عمده آموزش اخلاقی هم تا حدود ۷ سالگی خاتمه پیدا می کند در واقع پدر و مادر باید متوجه این سن بحرانی باشند؛ سنی است که کودک از نظر اخلاقی نقش می پذیرد.مادر یا پدر، کدامیک الگوی اخلاقی فرزند است؟

وی در پاسخ به اینکه کدام یک از والدین الگوی اخلاقی برای فرزندان به شمار می روند، گفت: پدر به طور معمول و با توجه به اینکه مقررات و قواعد اجتماعی را که در بیرون از خانه رایج است در خانه به فرزندان می آموزد، نقش اساسی در آموزش اخلاق به فرزندان را ایفا می کند. خداوند متعال در قرآن کریم انسان را مورد تکریم و ستایش خود قرارداده، می فرماید: مافرزندان آدمی را گرامی داشتیم و آن ها را در خشکی و دریا بر مرکب های راهوار سوار کردیم و از انواع غذاهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم.» از نظر اسلام کودکان و نوجوانان هم شایسته کرامت و احترام هستند و باید به احساسات آنان احترام گذاشت. 1- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطرهآميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجهشدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايتهاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند. قریبالوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.

به صورت کلی ولایت فرزند با پدر و جد پدر است و نسبت به مسائل حقوقی بحث ولایت مطرح میشود. ماده8- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود. مخالفت های والدین در موضوعات مختلف رفتاری در این خانواده ها آشکار تر و حتی گاه به صورت جرو بحث هایی در حضور کودک هم مشاهده شد؛ موضوعی که به نظر کارشناسان کاملا بر تربیت کودک تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر این موارد رعایت نشود چه آسیب هایی را به دنبال دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید